Avinguda de la Clota, 3, 08174 Sant Cugat del Vallès

Estatuts de l’AFA La Mirada

estatuts AFA La Mirada

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola La Mirada de Sant Cugat del Vallès, està constituïda a la població de Sant Cugat del Vallès i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

L’associació no té ànim de lucre.

Aquí disposeu d’una còpia digital dels nostres estatuts (en format pdf).