Avinguda de la Clota, 3, 08174 Sant Cugat del Vallès

L’AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és una entitat sense ànim de lucre formada per famílies d’alumnes de l’Escola La Mirada. Per forma‐ne part cal associar‐se (per fer‐vos socis feu click aquí)

L’objectiu

Contribuïr al bon funcionament de l’escola i millorar les condicions d’escolarització dels nostres fills i filles.

Com ho fem?

Juntament amb l’escola i sobretot amb la participació de les famílies vetllem per la qualitat de l’educació pública.

Què fem?

Oferim un espai de suport i de dinamització a les famílies, organitzant activitats lúdiques i festives i creant espais de debat i reflexió.

Contractem, supervisem i gestionem, els serveis en horari no lectiu: el servei de bon dia, menjador i l’espai de lleure del migdia, l’esplai de tarda així com les activitats extraescolars i els casals. Actualment l’empresa contractada per a la realització d’aquests serveis és Paidos. Aquí trobareu més informació sobre els serveis que ofereixen actualment.

Com ens organitzem?

El desenvolupament de l’activitat de l’AFA s’articula:

 • En equips de treball formats per les famílies, (Comissions AFA)
 • A través de la Junta Directiva
 • A través de les Comissions Mixtes (famílies – escola – equip directiu).

L’assemblea general de socis/es és l’espai destinat a la presa de decisions i a la posada en comú de les tasques realitzades per les comissions i grups de treball. Totes les famílies associades tenen dret a veu i vot en l’assemblea.

L’AFA fa 3‐4 assemblees l’any (ordinaries) i totes les extraordinaries que siguin necessaries per assolir els objectius marcats any rera any.

Per a facilitar un desenvolupament eficient i àgil, l’assemblea delega en la Junta Directiva les seves funcions, amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea.

L’AFA té representació al Consell Escolar amb un membre de la Junta Directiva.

Quines comissions tenim

Cada comissió s’especialitza en unes tasques determinades (podeu veure més informació sobre les comissions aquí). Les comissions recullen les idees /preguntes aportades per les famílies, fa propostes pròpies, dissenya les seves activitats i en controla l’organització i desenvolupament. Les propostes de les comissions s’aproven en assemblea o bé a través de la Junta Directiva de l’AFA.

Comissions

 • Biblioteca
 • Bricolatge
 • Hort
 • Informàtica
 • Menjador‐Extraescolars
 • Festes
 • Comunicació
 • Solidària
 • Cultural
 • Coeducació
 • Sostenibilitat i Medi Ambient
La Junta Directiva

És la representació legal de l’associació. És l’organisme destinat a regir, administrar i coordinar l’activitat de l’associació, organitzant les seves tasques a través de les comissions i les comissions mixtes.

Les persones que n’ocupen càrrecs són elegides per votació en Assemblea General. Segons els estatuts, els membres de la Junta exerceixen les seves funcions durant tres cursos escolars.

Composició de la junta:

 • Carles Mercader:President
 • Eugenia España: Secretaria i Consell Escolar
 • Estel Gasulla: Tresorera
 • Erica Paradell: Vocal/Comunicació
 • Carla Delshams: Vocal/Comunicació
 • Marta Jaen: Vocal/ Coordinadora Paidos
 • Sara Pardo: Vocal/ Coordinadora de delegades
 • Laura Artigas: Vocal/ Coordinadora comissions

Per assolir els objectius de l’AFA donem importància de la necessitat d’estar coordinats amb altres AMPA i AFA de Catalunya. Per això som socis de la Federació d’AMPA de Catalunya (FAPAC) i també formem part de la coordinadora d’AMPA de Sant Cugat del Vallès.

Entre totes les famílies fem la millor escola pels nostres fills i filles! PARTICIPA‐HI!